THUỐC DIỆT MẠT GÀ PERMECIDE 50EC & FENDONA 10SC

200.000,0

Xứ Xuất:

Thuốc diệt côn trùng permecide 50ec: Ấn độ.

Thuốc diệt côn trùng fendona 10sc: Thụy Sỹ,

Diệt trừ: Chuyên diệt trừ mạt gà.

0964 131 419